Cổ Mê Ả-rập, Ấn độ, ả rập

chú thích hình ảnh,

Cổ Mê Ả-rập, Ấn độ, ả rập, Quần vừa tuột xuống lưng chừng đã vội kéo lên vì không còn kịp cởi ra mặc thêm một lớp bên trong.