Tín Thông Đít Fisting

तस्वीर का शीर्षक ,

Tín Thông Đít Fisting, Bảo là đi đánh Thiên Cơ nhưng lại đến Hà Thành, không ai biết Dương đang tính toán gì.