Vàng Đã Tắm Rồi Ho

chú thích hình ảnh,

Vàng Đã Tắm Rồi Ho, Chiếc lồng dần nhỏ lại khi Long Ẩn trở lại hình người, hắn đã ngất đi, vẫn bị giam cầm trong chiếc lồng.