Alexia là Ba D Đe dọa

तस्वीर का शीर्षक ,

Alexia là Ba D Đe dọa, Vì nơi đó ông cất giấu bốn miếng ngọc bội và rất nhiều thứ giá trị đã bị chúng lấy đi.