Lớn, sữa to lớn,

तस्वीर का शीर्षक ,

Lớn, sữa to lớn,, Không ít ấu trùng con thậm chí đã rời khỏi bụng mẹ đang bâu quanh cơ thể to lớn của mẹ chúng.