Nóng ả tóc vàng với ngực bự thổi kèn dã ngoại poolside rồi ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng ả tóc vàng với ngực bự thổi kèn dã ngoại poolside rồi ..., Nhưng họ đã không thoát được vì kẻ sát nhân đó đã kịp chặn lại… Và tôi cho rằng cái chết của Minh Hải có nguyên nhân không nhỏ vì họ đã nhìn thấy điều không nên thấy.