Do thám của tôi là bạn cùng phòng đi Les

तस्वीर का शीर्षक ,

Do thám của tôi là bạn cùng phòng đi Les, Nhưng chưa bao giờ các phú nhị đại lại cùng nhau phát điên phát rồ như đêm nay.