Nhổ lên grannies lả

chú thích hình ảnh,

Nhổ lên grannies lả, Em không sợ ha? Sợ chi? Mắc chi sợ? Lỡ Sơn biết thì răng? Không biết được mô.