Tính Cực Khoái

तस्वीर का शीर्षक ,

Tính Cực Khoái, Không nguy hiểm đến tính mạng… thì không nên để… người ta biết… biết năng lực của mình… Ặc….