Lớn hoan lạc ở nhà

तस्वीर का शीर्षक ,

Lớn hoan lạc ở nhà, Lão Quân phá lên cười lớn rồi lăn tới phủ lên cơ thể vẫn còn chưa lấy lại trạng thái bình thường sau màn lên đỉnh vừa rồi của Phương Dung.