Tiffany có khó với mày, tình dục

chú thích hình ảnh,

Tiffany có khó với mày, tình dục, Đây là không muốn cùng mình nói thêm một câu, nhất định phải để cho mình dọn ra ngoài sao?.