Teen Nóng Cho Thong

chú thích hình ảnh,

Teen Nóng Cho Thong, Lần này vì là chuyện cá nhân nên lão đưa Mã Văn Tài và hai người con trai khác đến, chia nhau quản lý sự vụ.