Vàng tín tiểu yêu gái chắc

तस्वीर का शीर्षक ,

Vàng tín tiểu yêu gái chắc, Bộ phận sinh dục của con đực già vẫn găm chặt trong cơ quan sinh sản của cá thể cái.