M.. L. 8 F

तस्वीर का शीर्षक ,

M.. L. 8 F, Không cần Hà Tình gọi điện thoại về nhà, sớm đã có người báo sự kiện này cho Hà Hồng An cha của Hà tình.