Người á rập nhảy khó khăn

chú thích hình ảnh,

Người á rập nhảy khó khăn, Nhưng ông ta thì sao? Ông ta lấy vợ hắn ra chiêu đãi bạn bè thì không tính sao?.