Hai con màu đen hoàn hảo mông

chú thích hình ảnh,

Hai con màu đen hoàn hảo mông, Tùy tiện cầm một bộ lên nhìn giá cũng mấy trăm đồng, đây là thời đại nào? Cái này mấy trăm đồng quả thực quá dọa người….