TRÊN-VÒNG MỘT LỚN SHAKER MẶC MẶC QUẦN ÁO 13

तस्वीर का शीर्षक ,

TRÊN-VÒNG MỘT LỚN SHAKER MẶC MẶC QUẦN ÁO 13, Cô Nga chưa bao giờ mặc đồ tím nên lời khẳng định của Dương càng bị xem là đoán mò ngu ngốc.