Màu hồng ... ... chó chết stimulated

तस्वीर का शीर्षक ,

Màu hồng ... ... chó chết stimulated, Tên Trúc cơ hậu kỳ phía trước cũng đổ gục xuống vì một kiếm xuyên giữa trán.