Đồ

chú thích hình ảnh,

Đồ, Ông ta muốn dành vài năm còn lại dành cho gia đình không muốn tham gia việc xã hội nữa… Tháng sau là Đại hội bầu chọn Chủ tịch mới.