Nhật bản, nâu ngực lớn

chú thích hình ảnh,

Nhật bản, nâu ngực lớn, Vị trí Chủ tịch là do nội bộ tu chân giả trong Hiệp hội bình bầu… Còn bốn vị trưởng lão là do các Thủ hộ giả chọn ra.