Hói bố,

chú thích hình ảnh,

Hói bố,, Cô giáo của nó đã trần truồng đứng trước mặt dùng hình thể này đoạt linh hồn nó mất rồi.