Buộc phải tính lưỡng tính, trung đồ đen tập Mùa Tập Thể

chú thích hình ảnh,

Buộc phải tính lưỡng tính, trung đồ đen tập Mùa Tập Thể, Khánh Phương uất ức đến mức quên cả tinh thần liên kết mà nói tuột ra ngoài.