Các bậc trưởng bối mông đề nghị lên

तस्वीर का शीर्षक ,

Các bậc trưởng bối mông đề nghị lên, Nếu kế sách này được chính phủ Hoa Hạ thực hiện trên đất của họ có khi ông Cảnh còn vỗ đùi khen hay.