Teen Yêu Quý Sâu bên Trong, Hắn gay đấy óng tính đồng bóng ...

chú thích hình ảnh,

Teen Yêu Quý Sâu bên Trong, Hắn gay đấy óng tính đồng bóng ..., Ánh mắt ông Cảnh lúc này rất sáng nhìn nhóm người bên mình đang từng chút vơi đi, không khỏi nén một tiếng thở dài bi thương.