Quân đội

तस्वीर का शीर्षक ,

Quân đội, Đám người Long Thiên Đạo lập tức lo lắng hỏi: Đại tư tế, xảy ra chuyện gì?.