Kiểu pháp hd

तस्वीर का शीर्षक ,

Kiểu pháp hd, Nhưng nếu đó là một sự sắp xếp bắt buộc, hoặc tệ hơn nữa là Ngọc Mi sau này được nội nó ép hôn cho một người khác nó không yêu.