Ả rập 8 tháng trước đây,

तस्वीर का शीर्षक ,

Ả rập 8 tháng trước đây,, Sau vài cái giẫm chân của Trung cả năm người đã chạm chân xuống bãi biển.