Đàn Liếm Và Vàng Tắm

तस्वीर का शीर्षक ,

Đàn Liếm Và Vàng Tắm, Bà Cúc lên tiếng, vô tình khiến cả lão Quân và Ngọc Diệp giật thót mình.