Những người tóc vàng còn nóng.

तस्वीर का शीर्षक ,

Những người tóc vàng còn nóng., Cảm ơn nhoa ông cụ dễ xương của con Nhi nựng má ông Nghị hôn cái chóc, tay vỗ vỗ vào bụng dưới Để con vô đó cởi quần giải thoát mớ của nợ trong này rồi nhậu tiếp.