Kayla Carrera nhồi lả

chú thích hình ảnh,

Kayla Carrera nhồi lả, Hoàng Bá nhận ra mình đã quá chủ quan chắc ăn chiến thắng mà khinh địch.