Đơn Thái Cưng Chơi

तस्वीर का शीर्षक ,

Đơn Thái Cưng Chơi, Dì đi đã 2 tháng, thỉnh thoảng tôi và chị Ngọc gặp nhau buổi trưa, kiểu nghỉ trưa văn phòng.