Xấu Tính Hăm Ăn Lả

chú thích hình ảnh,

Xấu Tính Hăm Ăn Lả, Hừm, sao? Ai thèm nhìn cái thứ đó của chị? Phụ nữ nào mà chẳng thâm thâm giống nhau?.