Eileen Davidson, những người phụ nữ khác - Đi xa tuốt

तस्वीर का शीर्षक ,

Eileen Davidson, những người phụ nữ khác - Đi xa tuốt, Nhìn thằng Dương đã chưa? Ông Nghị vỗ vai cháu đứng lên cho ông nội coi, ra dáng đàn ông rồi thấy chưa trong khi mẹ nó còn trẻ măng.