Bài Trình - ý Điển thành quả,

तस्वीर का शीर्षक ,

Bài Trình - ý Điển thành quả,, Vòng tròn lãnh địa hình bạch long phóng lớn rồi trỗi dậy, từ hình phẳng hóa thành hình dáng ba chiều của một con bạch long hùng vĩ mặc chiến giáp oai vệ.