Lớn ngực đàn chơi

तस्वीर का शीर्षक ,

Lớn ngực đàn chơi, Bố chế lời theo từng hoàn cảnh từng thời điểm để áp dụng trong câu ca hay là lời ru tiếng hát.