Nóng nghiệp dư cho POV thổi kèn trong thanh vệ sinh

chú thích hình ảnh,

Nóng nghiệp dư cho POV thổi kèn trong thanh vệ sinh, Hôm sau, tôi về đúng giờ, tới nhà thì thấy 2 dì từ taxi bước xuống, túi lớn túi nhỏ xách theo.