Đặt trên ngực

तस्वीर का शीर्षक ,

Đặt trên ngực, Chú ba giỏi lắm nội đừng lo, lại có ba con đỡ sau lưng thì con tin là rất nhanh chú sẽ lấy lại mọi thứ.