Les freting của bọn chó

chú thích hình ảnh,

Les freting của bọn chó, Coi nó nói tội nghiệp chưa kìa! Thôi hai cô trò nói chuyện đi, cô lên lớp đây.