Babe, nhị khúc 3

तस्वीर का शीर्षक ,

Babe, nhị khúc 3, Bà biết một người tiếp thu nền giáo dục hiện đại như Khánh Phương để làm ra loại lễ tiết cổ hủ như vậy hẳn phải quyết tâm vô cùng.