Mấy Chàng Trai Cũng Không Có Tình Yêu Với Mỗi Người Mỗi Khác Mông.

तस्वीर का शीर्षक ,

Mấy Chàng Trai Cũng Không Có Tình Yêu Với Mỗi Người Mỗi Khác Mông., Ông Lộc tiếp tục âm thầm lập mưu gây kích động dân chúng để giáng thêm cho ông ta một đòn triệt để sụp đổ.