Đôi bàn Chân Sau Chân Ngày Lance Hart CHÂN

chú thích hình ảnh,

Đôi bàn Chân Sau Chân Ngày Lance Hart CHÂN, Nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt, Dương lại nhớ đến khung cảnh tan hoang của Thiên Đạo Thành, đúng là gieo gió gặt bão.