Tôi Là Loại Cảnh Sát Thật Tàn Bạo!

तस्वीर का शीर्षक ,

Tôi Là Loại Cảnh Sát Thật Tàn Bạo!, Vì nếu chúng ta xem xét vị trí của các thi thể có thể nhận ra vài điểm đặc biệt.