Vắt sữa của tôi khó thằng

तस्वीर का शीर्षक ,

Vắt sữa của tôi khó thằng, Cẳng chân còn lại muốn giải cứu đồng đội nhưng đành bất lực co duỗi trong vô nghĩa.