HÀNG HIẾM ĐẤY

तस्वीर का शीर्षक ,

HÀNG HIẾM ĐẤY, Nàng vẫn nhận ra mình lúc này rất khác lạ, sự lẳng lơ mà nàng biểu hiện ra như đã sớm có trong cơ thể.