Jadenetus DLF40012, bài Tiết Loạt Đái ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Jadenetus DLF40012, bài Tiết Loạt Đái ..., Mời hết một vòng ông lại rót đầy ly rượu để đó, cả đám lúc này chẳng ai nói câu gì, cái bầu không khí im lặng đến gợn cả tóc gáy.