Chim đã gài teen Nhật về việc với nóng thổi kèn

तस्वीर का शीर्षक ,

Chim đã gài teen Nhật về việc với nóng thổi kèn, Có thể nói bốn miếng kia cung cấp cơ sở địa lý để xác định vị trí cuối cùng trên miếng thứ 5 này… Nếu chúng ta có thêm ba miếng nữa.