Thỉu tín gái điếm bị ướt hết rồi

तस्वीर का शीर्षक ,

Thỉu tín gái điếm bị ướt hết rồi, Đến lúc hay tin tu chân giả Hoa Hạ tràn vào biên giới phía Bắc, hắn lập tức tìm đường hướng lên Hoàng Liên Sơn.