Đen thông đít y tá

chú thích hình ảnh,

Đen thông đít y tá, Ông Lộc tiếp tục âm thầm lập mưu gây kích động dân chúng để giáng thêm cho ông ta một đòn triệt để sụp đổ.