Đẹp Á Chân Thờ Phượng

तस्वीर का शीर्षक ,

Đẹp Á Chân Thờ Phượng, Cần, mỗi tháng em gái cần hai triệu tiền học, ba triệu để cha ăn uống sinh hoạt, còn năm mươi triệu, để trả nợ và giúp cha không phải chịu nhiều đau đớn.