Tuyệt vời tính,

तस्वीर का शीर्षक ,

Tuyệt vời tính,, Hươ! Vậy… ra thế… Anh nè, ra thế… là thế nào? Ơ… không có gì… Đúng rồi, anh ta… Anh ta đến đây vì công việc sao anh?.